MERECA Q&A – Swedish

  • 12:48

 

Vilka är de viktigaste resultaten och slutsatserna från MERECA-studien?
Top-line data vad gäller överlevnad visar att en större andel av ilixadencel-patienterna var vid liv per juli 2019. Bland patienterna med tumörrespons, med vilket menas patienter med fullständig respons (CR) och partiell response (PR), medförde tillägg av ilixadencel till sunitinib-behandling en kraftigare och mer varaktig tumörrespons. Mer detaljerat, så visar resultaten från studien att 5 av 45 utvärderingsbara patienter som behandlades med kombinationen ilixadencel och sunitinib erhöll fullständig tumörrespons. Detta i sig var ett överraskande resultat för oss och huvudprövarna i studien eftersom fullständig tumörrespons innebär att all tumörvävnad försvunnit och inga andra tecken på sjukdom kan ses. Att kunna få tumören att försvinna är det ultimata målet för alla cancerbehandlingar och uppnås ytterst sällan vid metastaserad cancer, inklusive njurcancer.

Sammantaget indikerar resultaten att ilixadencel bidragit med en positiv systemisk behandlingseffekt samtidigt som säkerhet och tolerabilitets-profilen var positiv. Dessa data stödjer en fortsatt klinisk utveckling av ilixadencel som en immunprimer vid RCC och andra solida tumörer.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Vilken förståelse har den fördjupade analysen bidragit till?
De viktigaste insikterna från den fördjupade analysen är:

  •  Överlevnad per juli 2019 var 57% (32 av 56) för patienter som behandlats med ilixadencel jämfört med 43% (13 av 30) för patienter som inte behandlats med ilixadencel.
  • Beträffande tumörrespons visade studien på en högre median vad gäller varaktighet av respons (7,1 månader jämfört med 2,9 månader för kontrollgruppen) inom tidsramen för uppföljningsperioden på 18 månader, en högre andel pågående respons vid tidpunkten för uppföljning efter 18 månader; 60% (12 av 20 patienter) jämfört 33% (4 av 12 patienter) i sunitinib monoterapigruppen och en högre andel patienter med respons vid liv vid den senaste patientkontakten; 85% (17 av 20 patienter) jämfört med 58% (7 av 12 patienter) i sunitinib monoterapigruppen.
  • Tumörinfiltrationen visade en hög variabilitet vad gäller CD8+ T celler (beräknat utifrån ytan av CD8-infärigning i förhållande till hela tumörytan) inom behandlingsgrupperna, mellan olika prover tagna från samma tumör och även hos patienter med fullständig respons. Detta indikerar att mängden intratumorala CD8+ T-celler ensamt, utan att beakta specificitet och funktionalitet hos dessa celler, inte kan förklara den systemiska behandlingseffekten av ilixadencel i kombination med sunitinib.
  • De övergripande data för säkerhet och tolerabilitet var jämförbara i behandlingsgrupperna som kommunicerades i augusti. Det innebär att tillägg av ilixadencel till sunitinib-behandling inte tillförde någon toxicitet.

Resultaten från den fördjupade analysen kring tumörrespons och infiltration av CD8+ T celler presenteras mer detaljerat av Immunicums vd, Carlos de Sousa, här immunicum.com. Denna presentation syftar till att besvara många av de detaljerade frågor som kan uppstå.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Varför är det inte möjligt att beräkna medianöverlevnaden trots att mindre än hälften av patienterna i behandlingsarmen lever?
Det slutliga medianvärdet för överlevnad kan ännu inte beräknas för någon av de två grupperna eftersom data utifrån ett vetenskapligt och statistiskt perspektiv inte är tillräckligt mogna ännu. Det finns för många patienter som fortfarande lever vars individuella överlevnadsdata kan påverka det slutliga värdet för medianöverlevnad.

Överlevnadsdata kommer att fortsätta att samlas in och uppdateras kontinuerligt med 6 månaders intervaller, med start i januari 2020. Baserat på den pågående uppföljningen kommer Immunicum att kommunicera medianöverlevnaden (mOS) när datan för detta värde mognat.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Varför hade kontrollarmen en ”bättre” 18-månadersöverlevnadsgrad än ilixadencel-armen?
Resultaten är mycket likartade och visar att båda behandlingsgrupperna svarade bra på behandlingen. Att dra några slutsatser av data vid 18 månader är dock för tidigt. Vi kommer därför att fortsätta följa patienterna var sjätte månad.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Varför är överlevnadsnivån på 18 månader (66%) klart högre i vår kontrollgrupp jämfört med data från CARMENA-studien (Mejean et al, 2018) där nyligen diagnostiserade patienter med metastaserad njurcancer vid diagnos (synkron mRCC) som behandlades med sunitinib efter genomförd nefrektomi hade en 18-månaders överlevnad på cirka 45%?
Den mest troliga förklaringen är att andelen högriskpatienter var lägre i vår kontrollgrupp ; 27% jämfört med 44% i CARMENA-studien.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Finns det någon förklaring till varför det inte är möjligt att dra någon slutsats om tumörinfiltrationen?
Den höga variationen av CD8-färgat område i tumörerna inom behandlingsgrupperna, mellan olika prover tagna från samma tumör och även hos patienter med fullständiga responser, indikerar att mängden intratumorala CD8+ T-celler ensamt, utan att beakta specificitet och funktionalitet hos dessa celler, inte kan förklara den systemiska behandlingseffekten av ilixadencel i kombination med sunitinib.

Kom också ihåg att MERECA-studien är en explorativ studie där tumörinfiltration är ett sekundärt effektmål. Dessutom är detta effektmått inte avgörande för nästa fas av de kliniska studierna. Vad som är avgörande I det sammanhanget är att behandlingen med ilixadencel ledde till 5 fullständiga responser bland 45 patienter och att behandlingen kan krympa eller eliminera tumörer i högre grad och under en längre tid snarare än att fullständigt kunna validera så kallad ”mode-of-action”.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Vad är nästa steg för Immunicum?
Vi kommer att slutföra den fullständiga analysen av datapaketet från MERECA-studien, vi kommer att börja dela med oss av data med tillsynsmyndigheter och med potentiella framtida partners och vi kommer dessutom att inleda förberedelserna för en pivotal studie inom metastaserad njurcancer.