Punkt 7. Styrelsens förslag till beslut om godkännande av apportemission