Punkt 7 b – Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition