9. Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen