5. Punkt 11 Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare