4. Punkt 7b Styrelsens fullständiga förslag till resultatdisposition