Scientific Advisory Board

Immunicum’s Scientific Advisory Board represents a group of individuals with a broad competence and extensive experience from the Life Science industry.

 • Ada Kruisbeek

  Chair of SAB

  Ph.D., Emeritus Professor of Immunology at VU University, Amsterdam

  Ada Kruisbeek, Ph.D. previously served as Chief Scientific Officer at DCprime, which she founded in 2005. She has worked at the National Cancer Institute in Bethesda, USA, and previously held the position of Head of the Department of Immunology at the NKI-AVL (Netherlands Cancer Institute and Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Hospital) in Amsterdam. She is an Emeritus Professor of Immunology at VU University, Amsterdam where she also served as scientific director of the Life Sciences Center and the Technology Transfer Office of the VU.

  Dr Kruisbeek tjänstgjorde tidigare som Chief Scientific Officer på DCprime, som hon grundade 2005. Hon har även arbetat vid National Cancer Institute i Bethesda, USA, och varit chef för Institutionen för immunologi vid NKI-AVL (Nederländerna) Cancer Institute och Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis Hospital) i Amsterdam. Hon är professor emeritus i immunologi vid Vrije Universiteit Amsterdam (VU), där hon också varit vetenskaplig chef för Life Sciences Center and the Technology Transfer Office.

 • Inge Marie Svane

  Member of SAB

  M.D., Ph.D. Professor, Head of the Clinical Cancer Research Program, Faculty of Health Sciences, University of Copenhagen; Director, Centre for Cancer Immunotherapy (CCIT); consultant in Oncology, Herlev University Hospital

  Inge Marie Svane, MD, PhD, joins Immunicum’s Scientific Advisory Board with 25 years of research experience in cancer immunology and immunotherapy. With her focus of expertise on T cell based adoptive cell therapy and other cellular therapies, cancer vaccines and immune regulation, she has greatly contributed to the field of cancer immunotherapy. Since 2001 she has initiated more than 20 Phase I and II immunotherapeutic trials as sponsor or principle investigator and has served as investigator and co-investigator on numerous international clinical trials in collaboration with the pharmaceutical industry, primarily within the area of cancer immunotherapy. Dr. Svane also led the establishment and currently serves as Director of the Centre for Cancer Immunotherapy (CCIT), Herlev University Hospital at the University of Copenhagen. Inge Marie has served as Chair of the European Society for Medical Oncology (ESMO) Scientific Committee on Immunotherapy and is author/co-author of more than 170 scientific publications including papers in Clinical Cancer Research, Cancer Research, Blood, Nature Immunology, Nature Biotechnology, Lancet Oncology, Immunology, Journal of Translational Medicine, PLOS ONE and Oncoimmunology, among others. 

   

  Inge Marie Svane, MD, PhD, tillför 25 års erfarenhet av forskning inom cancerimmunologi och immunterapi till Immunicums vetenskapliga råd. Med sin specialinriktning på adoptiv T-cell  terapi och andra cellterapier, cancervacciner och immunreglering har hon gjort en viktig insats inom cancerimmunterapi. Sedan 2001 har hon startat fler än 20 immunterapeutiska studier i fas I och II som sponsor eller huvudansvarig prövare och har fungerat som prövare och medprövare i ett antal internationella kliniska studier i samarbete med läkemedelsbranschen, främst inom cancerimmunterapi. Dr Svane har också lett grundandet av Center för cancerimmunterapi (CCIT) på Herlevs universitetssjukhus vid Köpenhamns universitet och är numera dess chef. Inge Marie har varit ordförande i det vetenskapliga utskottet i European Society for Medical Oncology (ESMO) och är författare och medförfattare till fler än 170 vetenskapliga publikationer, däribland rapporter i bland annat Clinical Cancer Research, Cancer Research, Blood, Nature Immunology, Nature Biotechnology, Lancet Oncology, Immunology, Journal of Translational Medicine, PLOS ONE och Oncoimmunology.

 • Pawel Kalinski

  Member of SAB

  M.D., Ph.D. Vice Chair for Translational Research, Department of Medicine; Director of Cancer Vaccine and Dendritic Cell Therapies, Center for Immunotherapy; Professor of Oncology; and Co-Leader, Tumor Immunology & Immunotherapy (TII) CCSG Program, at Roswell Park Comprehensive Cancer Center

  Pawel Kalinski is a distinguished MD/PhD researcher with over 30 years of experience in the field of tumor immunology. Dr. Kalinski’s research focuses on cell therapies and the manipulation of tumor microenvironments with a strong focus on the biology of dendritic cells, T cells and tumor microenvironment-associated myeloid cells. Currently, Pawel holds the positions of Vice Chair for Translational Research, Department of Medicine; Director of Cancer Vaccine and Dendritic Cell Therapies, Center for Immunotherapy; Professor of Oncology; and Co-Leader, Tumor Immunology & Immunotherapy (TII) CCSG Program, at Roswell Park Comprehensive Cancer Center in Buffalo, NY, USA. His research has been featured in over 120 international publications. Dr. Kalinski is also a member of several prestigious organizations including the Society for Immunotherapy of Cancer, American Association for Cancer Research, American Society for Clinical Investigation and the American Association of Immunologists and is a member of the editorial board of leading publications in the immuno-oncology field such as OncoImmunology and Journal for Immunotherapy of Cancer.

  Pawel Kalinski, MD, PhD, är en ansedd forskare med över 30 års erfarenhet inom tumörimmunologi. Dr Kalinskis forskning är inriktad på cellterapier och reglering av tumörers mikromiljöer med starkt fokus på de biologiska egenskaperna hos dendritiska celler, T-celler och myeloidceller i tumörers mikromiljöer. För närvarande är Pawel vice ordförande för translationell forskning vid medicinska institutionen, chef för cancervaccin- och dendritcellsbehandlingar vid det immunterapeutiska centret, professor i onkologi, samt har delat ansvar för tumörimmunologi och immunterapi (TII) inom CCSG-programmet vid Roswell Park Comprehensive Cancer Center i Buffalo, USA. Hans forskning har publicerats i över 120 vetenskapliga tidskrifter. Dr Kalinski är också medlem i flera ansedda organisationer, däribland Society for Immunotherapy of Cancer, American Association for Cancer Research, American Society for Clinical Investigation och American Association of Immunologists, och sitter med i redaktionen för ledande vetenskapliga tidskrifter inom det immunonkologiska området, som OncoImmunology and Journal for Immunotherapy of Cancer.

 • Sjoerd van der Burg

  Member of SAB

  Ph.D., Professor in Experimental Cancer Immunology and Therapy, Department of Medical Oncology, Leiden University Medical Center; Senior Investigator, Oncode Institute, The Netherlands

  Sjoerd van der Burg, PhD, is a Professor in Experimental Cancer Immunology and Therapy at the Department of Medical Oncology of the Leiden University Medical Center and Senior Investigator at the Oncode Institute in The Netherlands. His group performs fundamental, translational, and clinical studies focusing on factors of host-tumor interactions that determine the success and failure of immune system control of cancer. Dr van der Burg has extensive experience in monitoring innate and adaptive immune responses and exploits this to guide the development of cancer therapies. He has a PhD in immunology from Leiden University.

  Sjoerd van der Burg, PhD, är professor i experimentell cancerimmunologi och terapi vid Institutionen för medicinsk onkologi vid Leiden University Medical Center och Senior Investigator vid Oncode Institute i Nederländerna. Hans grupp utför grundforskning samt translationella och kliniska studier med fokus på faktorer för värd-tumörinteraktioner som avgör skillnaden mellan framgång och misslyckande i immunsystemets kontroll av cancer. Dr van der Burg har stor erfarenhet av att övervaka medfödda och adaptiva immunsvar och nyttjar denna erfarenhet för att utveckla nya cancerterapier. Han har en doktorsexamen i immunologi från Leiden University.

 • Tanja de Gruijl

  Member of SAB

  Ph.D., Professor, Translational Tumor Immunology and Fenna Diemer Lindeboom Chair, Amsterdam University Medical Center

  Tanja de Gruijl, PhD, is a Professor of Translational Tumor Immunology and holds a Fenna Diemer Lindeboom Chair at the Amsterdam University Medical Center where she also heads the immunotherapy and immune monitoring lab. Her research ranges from preclinical studies to monitoring of Phase I-III clinical trials and includes topics such as the immune potentiation of tumor-draining lymph nodes and the tumor microenvironment, immunological arming of oncolytic adenoviruses, and nanobody-mediated targeting of Natural Killer T-cell subsets. Dr de Gruijl supervised the research that supported the foundation of DCprime. She has recently been elected to the board of directors of the Society for the Immunotherapy of Cancer (SITC). Dr de Gruijl holds a PhD in tumor immunology from the VU Amsterdam.

  Tanja de Gruijl, PhD, är professor i translationell tumörimmunologi. Hon är Fenna Diemer Lindeboomordförande vid Amsterdam University Medical Center där hon också leder immunterapi- och immunövervakningslaboratoriet. Hennes forskning sträcker sig från prekliniska studier till övervakning av kliniska fas I-III-studier och omfattar områden som immunförstärkning i tumördränerande lymfkörtlar och tumörmikromiljön, immunologisk förstärkning med onkolytiska adenovirus och nanopartikel-medierad påverkan av olika undergrupper av naturliga mördarceller (Natural Killer cells). Dr de Gruijl ledde forskningen som resulterade i grundandet av DCprime. Hon har nyligen blivit invald i styrelsen för Society for the Immunotherapy of Cancer (SITC). Dr de Gruijl har en doktorsexamen i tumörimmunologi från VU Amsterdam.