IMMUNICUM AB OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2015/2016

Immunicums årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 finns nu att läsa på bolagets hemsida, www.immunicum.com.

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. För ytterligare information vänligen kontakta bolaget per telefon 031-41 50 52 eller e-post info@immunicum.com.

För ytterligare information, kontakta:
Jamal El-Mosleh, VD
Telefon: +46 (0) 31 41 50 52
jamal.el-mosleh@immunicum.com

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.
Telefon: +46 (0) 8 545 013 31
www.redeye.se

Om Immunicum AB (publ)
Immunicum AB (publ) utvecklar immunostimulerande cancerbehandlingar. En fas II-studie inom metastaserad njurcellscancer startades i maj 2015 med Bolagets längst framskridna produkt INTUVAX. I projektportföljen finns ytterligare fas I/II-studier vid levercancer och gastrointestinal stromacellstumör (GIST). Immunicum är noterat på First North Premier.
www.immunicum.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2016 kl. 08.30 CET.