Immunicum genomför en riktad nyemission om 8,8 Mkr

Pressmeddelande
28 mars 2013

Med anledning av det stora visade intresset för investeringar i Immunicum så beslutade styrelsen i Bolaget den 28 mars 2013 att genomföra en riktad emission till professionella investerare om totalt 8,8 Mkr. Denna aviserades i Bolagets memorandum för den nyligen genomförda listningsemissionen om 21,4 Mkr. Den största av dessa professionella investerare utgörs av LMK Forward AB.

Immunicums VD, Jamal El-Mosleh kommenterar:
"Det är glädjande att större professionella investerare visar tilltro till de teknologier Immunicum arbetar med. Det extra tillskottet kommer att kunna bidra till ökad takt i planeringen av den kommande fas II-studien i njurcancer."

G&W Fondkommission har agerat som Immunicums finansiella rådgivare och har utvalts till Certified Adviser inför Bolagets planerade listning på NASDAQ OMX First North. Preliminär första listningsdag är den 22 april.

För ytterligare information se Immunicums hemsida: www.immunicum.se eller kontakta Jamal El-Mosleh, VD Immunicum AB, tel: 031-772 81 50, 0703-31 90 51.
E-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com.

Om Immunicum AB (publ):

Immunicum AB (publ) utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin, SUBCUVAX(TM) och INTUVAX(TM), samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70) bygger på den Nobelprisade upptäckten av dendritiska celler och deras centrala roll vid aktiveringen av det specifika immunsvaret. Eftersom råvarukällan utgörs av dendritceller från friska blodgivare så kan Immunicums produkter produceras i stor skala. Immunicums koncept har bevisad effekt i djurstudier och genomgår test på patienter.

Om G&W Fondkommission:

G&W Fondkommission är en registrerad firma till G&W Kapitalförvaltning AB, ett auktoriserat och oberoende värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. G&W bedriver verksamhet inom Kapitalförvaltning och Corporate Finance. G&W Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning kring frågor rörande bl.a. kapitalanskaffning, emissioner, notering, strukturaffärer och kommunikation till mindre och medelstora företag, såväl etablerade bolag som företag i tidiga skeden. G&W Kapitalförvaltning erbjuder diskretionär och rådgivande förvaltning med personlig service till utvalda kundsegment. Mer information om G&W Fondkommission, G&W Kapitalförvaltning, G&W Corporate Finance, se www.gwkapital.se