Nyemission i Immunicum AB (publ) övertecknad inför planerad listning på First North

Pressmeddelande från Immunicum AB (publ)

Stockholm den 25 mars 2013 

Styrelsen i Immunicum AB fattade den 12 februari 2013, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslut om en nyemission av högst 2 675 000 aktier utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningskursen var 8,00 kr och inbringar vid full teckning 21,4 Mkr. Emissionen övertecknades.

Utfallet av emissionen innebär att Immunicum kan genomföra den plan med fortsatta kliniska prövningar, avseende de två indikationerna njurcancer och levercancer, som beslutats av styrelsen.

"Det är glädjande att emissionen har genomförts enligt plan vilket möjliggör fullföljandet av den pågående kliniska prövningen i fas I/II avseende njurcancer samt möjliggör även den fas I/II studie i levercancer som förestår.

Vi hälsar de uppemot 890 nya aktieägarna som tillkommer i samband med emissionen hjärtligt välkomna. Listningsprocessen på NASDAQ OMX First North kommer på basis av denna spridning att fortgå planenligt med preliminär första listningsdag den 22 april", säger Immunicums VD Jamal El-Mosleh.

Teckningstiden löpte mellan den 4 - 22 mars 2013. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet i bolaget med 133 750 kr och uppgår därefter till 633 750 kr. Antalet aktier uppgår efter nyemissionen till 12 675 000 st. Genom nyemissionen tillförs bolaget 21,4 Mkr före emissionskostnader.

Avräkningsnotor kommer att tillsändas samtliga tecknare där anvisningar om betalning framgår. Tecknare kommer efter inbetald emissionslikvid, så snart emissionen har registrerats, att erhålla aktierna levererade till angiven depå eller VP-konto. Alla tecknare med minimiposten 625 aktier kommer att erhålla full tilldelning. Övriga tecknare tilldelas efter beslut av styrelsen, där ev. smärre justeringar i tilldelade belopp framgår av utsänd avräkningsnota.

G&W Fondkommission har agerat som Immunicums rådgivare och Aktieinvest har tjänstgjort som emissionsinstitut.

För ytterligare information se Immunicums hemsida: www.immunicum.se eller kontakta Jamal El-Mosleh, VD Immunicum AB, tel: 031-772 81 50, 0703-31 90 51.

E-post: jamal.el-mosleh@immunicum.com.