Immunicum AB (publ) genomför nyemission inför listning på NASDAQ OMX First North

Pressmeddelande 
4 mars 2013 

Immunicum AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Göteborg som utvecklar terapeutiska cancervacciner. Immunicum har skapat unika patenterade metoder att aktivera det kroppsegna immunsystemet att angripa cancerceller, även för metastaserande cancer med målet att förbättra både överlevnad och livskvalitét. Huvudprodukten INTUVAX(TM) är baserad på vita blodkroppar tagna från friska blodgivare, s.k allogena dendritceller. Dendritcellens roll har visat sig vara så central för kroppens immunförsvar att dess upptäckare 2011 tilldelades Nobelpriset i medicin. Immunicums unika plattformsteknologier kan i princip anpassas för alla former av cancer. 

Det terapeutiska cancervaccinet INTUVAX(TM), som injiceras intratumoralt och som för närvarande utvärderas i en pågående klinisk fas I/II-studie på metastaserande njurcancer, utnyttjar patientens egen unika tumörvävnad som antigenkälla. Därmed utgör INTUVAX(TM) ett helt individanpassat terapeutiskt cancervaccin som samtidigt går att producera i stor skala. Ianslutning till att studien initierades i februari 2012 uppmärksammades INTUVAX(TM) som ett av de mest lovande läkemedlen att byta klinisk fas under Q1 2012 av Thomsom Reuters "Pharma Matters Report: The Ones To Watch. Studien omfattar upp till 12 patienter, varav de första sex är inkluderade. Det är ännu för tidigt att uttala sig säkert om vaccineffekten. Det finns dock tecken på tumörspecifik immunaktivering och överlevnadsdata ser redan nu lovande ut för patienter som tillhör undergruppen med mycket dålig prognos. Inga säkerställda vaccinrelaterade biverkningar har rapporterats. 

Immunicum genomför nu en nyemission på upp till 21,4 Mkr med spridning till allmänheten inför kommande listning av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North (förutsatt att spridningskrav etc. uppnås). Nyemissionen görs för att stärka Bolagets finansiella ställning inför slutförande av Bolagets fas I/II-studie på njurcancer, samt för att kunna påbörja en studie på levercancer. 

SAMMANFATTNING AV VILLKOR I ERBJUDANDET:

Nya aktier erbjuds till teckning av allmänheten med frångående av företrädesrätt för befintliga ägare. Anledningen till att företrädesrätt frångås är att en god spridning av ägandet är en målsättning inför förestående listning av Bolaget. Emissionen är garanterad till ca 83% (17,8 Mkr) via dels ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission, samt dels via skriftliga teckningsförbindelser och garantier från större ägare, ledande befattningshavare och Bolaget närstående. Teckningsförbindelserna utgör ca 4,9 Mkr och garantikonsortiet utgör ca 12,9 Mkr. Teckningsförbindelser tillsammans med garantier från Bolaget närstående uppgår sammantaget till ca 8,9 Mkr. 

Emissionskurs: 8,00 kronor per aktie
Minsta post för teckning: 625 st aktier (5000 kronor)
Teckningstid: 4 mars - 22 mars 2013
Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 27 mars 2013
Preliminär första handelsdag: 22 april 2013

G&W Fondkommission agerar som finansiell rådgivare till Immunicum AB i samband med transaktionen och den förestående listningen på NASDAQ OMX First North. Advokatfirman Delphi har bistått G&W inför transaktionen. Aktieinvest AB agerar som emissionsinstitut. Memorandum, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via www.immunicum.se, www.gwkapital.se, samt via www.aktieinvest.se

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD på Immunicum, 0703-31 90 51,
jamal.elmosleh@immunicum.com